Một cuộn giấy dán tường bao nhiêu mét bạn đã biết hay chưa?

Một cuộn giấy dán tường bao nhiêu mét bạn đã biết hay chưa?

Một cuộn giấy dán tường bao nhiêu mét bạn đã biết hay chưa?

Một cuộn giấy dán tường bao nhiêu mét bạn đã biết hay chưa?

Một cuộn giấy dán tường bao nhiêu mét bạn đã biết hay chưa?
Một cuộn giấy dán tường bao nhiêu mét bạn đã biết hay chưa?